Үдийн цайнд нэг хүүхэд ердөө 200 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүн авч байна