“И Март” дэлгүүр 4000 ширхэг хүүхдийн суудлын бүс тохируулагчийг жолооч нарт бэлэглэнэ