Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хөршийн холбоог сайжруулах шаардлагатай