Хүүхдүүд өдрийн 600 төгрөгөөр илчлэг сайтай “Үдийн цай” ууж чадахгүй байна