Тендерийн баримт бичгүүдийн 50 хувь шударга өрсөлдөөнийг хязгаарласан зүйл заалттай байна…